top of page
Oznámenie o prijímaní žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. 
    Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. Spravidla sa prijíma dieťa vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti (bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). 
    O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve. Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. V materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa. 

    Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok bude prebiehať v čase od 30. apríla do 31. mája daného roka. Oznámenie o mieste a konkrétnom čase prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa zverejnení riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ, alebo aj iným obvyklým spôsobom – napr. miestny rozhlas, webové sídlo školy/obce/) v čase od 15. februára do 15. marca spolu s podmienkami na prijatie dieťaťa. Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 30. júna daného roka. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt najviac na 4 hodiny denne, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka písomne informuje zriaďovateľa. 

 

Prednostne sa prijímajú 

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku 

  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom v zmysle školského poriadku rodič predloží riaditeľke školy spravidla do 15. apríla daného roku rozhodnutie riaditeľa základnej školy o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa základnej školy o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa. 

Ďalšie podmienky prijímania detí prerokované s pedagogickou radou

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne bude prijaté: 

  • trvalý pobyt dieťa v obci, 

  • súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ, 

  • poradie od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy.

Zmena termínu zápisu detí do materskej školy a do 1. ročníka základnej školy

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zmeny sa dotkli aj náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku. Zápis sa teda má uskutočniť v stanovenom termíne od 01.04. do 30.04. kalendárneho roka.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a v súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mení aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok
2016/2017.

Zápis detí do MŠ sa uskutoční v mesiaci máj príslušného kalendárneho roku. Presný termín bude zverejnený na webovom sídle materskej školy a obce.

bottom of page