Oznámenie o prijímaní žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

Riaditeľka Materskej školy Benjamín v Senci informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti  na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2018 sa budú prijímať v budove MŠ Benjamín na Tulipánovej 7. od 9. 5. 2018 do 11. 5. 2018 v čase od 11.00 h do 14.00 h.

    Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tlačivo žiadosti je zverejnené pod týmto oznamom. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 13, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30. 06. 2018.

Podľa § 28 a § 59 ods. 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne prijíma dieťa mladšie ako tri roky a prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Riaditeľka deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy. V prípade zvýšeného záujmu sa budú prednostne prijímať deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v obci Senec a budú spĺňať tieto kritéria:

  • deti, ktoré neboli prijaté minulý školský rok a spĺňajú vyššie uvedené podmienky, v poradí od najstaršieho

  • súrodenci už umiestnených detí, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky

Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke k nahliadnutiu  občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov. Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. 
    Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. Spravidla sa prijíma dieťa vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti (bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). 
    O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve. Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. V materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa. 

    Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok bude prebiehať v čase od 30. apríla do 31. mája daného roka. Oznámenie o mieste a konkrétnom čase prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa zverejnení riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ, alebo aj iným obvyklým spôsobom – napr. miestny rozhlas, webové sídlo školy/obce/) v čase od 15. februára do 15. marca spolu s podmienkami na prijatie dieťaťa. Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 30. júna daného roka. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt najviac na 4 hodiny denne, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka písomne informuje zriaďovateľa. 

 

Prednostne sa prijímajú 

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku 

  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom v zmysle školského poriadku rodič predloží riaditeľke školy spravidla do 15. apríla daného roku rozhodnutie riaditeľa základnej školy o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa základnej školy o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa. 

Ďalšie podmienky prijímania detí prerokované s pedagogickou radou

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne bude prijaté: 

  • trvalý pobyt dieťa v obci, 

  • súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ, 

  • poradie od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy.

Zmena termínu zápisu detí do materskej školy a do 1. ročníka základnej školy

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zmeny sa dotkli aj náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku. Zápis sa teda má uskutočniť v stanovenom termíne od 01.04. do 30.04. kalendárneho roka.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a v súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mení aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok
2016/2017.

Zápis detí do MŠ sa uskutoční v mesiaci máj príslušného kalendárneho roku. Presný termín bude zverejnený na webovom sídle materskej školy a obce.