top of page

Zápis detí na školský rok 2024/2025

Milí rodičia,

 pre školský rok 2024/2025 sa zápis detí do Súkromnej materskej školy Benjamín, uskutoční v termíne od 1. mája do 31. mája  2024.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • poštou na adresu materskej školy

  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

  • do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy

  • osobne, v priestoroch materskej školy

  • elektronickým podaním doručeným do príslušnej elektronickej schránky

 

Uvádzame podmienky prijatia dieťaťa do Súkromnej materskej školy Benjamín na školský rok 2024/2025:

1)         na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré

je predprimárne vzdelávanie povinné - deti, ktoré dovŕšia 31. augusta 2023 päť rokov.

2)         následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025 sú to len 4-ročné deti

3)         na predprimárne vzdelávanie prijímame deti vo veku od  3 rokov

4)         v prípade ak to kapacita dovolí, prijímame aj detičky, ktoré k nástupu do SMŠ dovŕšili vek 2 rokov

5)         do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.

 

Pre dieťa, ktoré dovŕši 31. augusta 2024 päť rokov je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Materská škola bude pri zápise požadovať osobné údaje a predloženie dokladov dieťaťa a zákonných zástupcov podľa platnej legislatívy.

 

O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna 2024.

 

Kontakty:

Súkromná materská škola, Tulipánová 7, 903 01 Senec

Súkromná materská škola, Trnavská 4, 902 01 Pezinok

office@preschool.sk

bottom of page