top of page
Painting

Preschool Handbook
School Year 2023/2024

Zriaďovateľ: Škôlka Benjamín, OZ, Pri kockách 8, Limbach

Názov: Súkromná materská škola Benjamín

Právna forma:                         bez právnej subjektivity

Sídlo:                                       Tulipánová 7, Senec 903 01

IČO:                                        50331884

V zastúpení:                            Mgr. Denisa Kasana, poverená riadením

 

Názov:                                   Súkromná materská škola Benjamín

Právna forma:                        Registrované zariadenie predprimárneho vzdelávania

Sídlo:                                     Trnavská 4, 902 01 Pezinok

IČO:                                       50331884

V zastúpení:                           Mgr. Denisa Kasana, predseda predstavenstva Škôlka Benjamín OZ

 

Školský poriadok obsahuje:

 1. Všeobecné ustanovenia

II.          Článok  1  Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

      Článok 2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v  SMŠ, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami Súkromnej materskej školy Benjamín (ďalej len SMŠ)

Článok 3  Prevádzka a vnútorný režim

Článok 4 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

            Článok 5  Podmienky zaobchádzania s majetkom v oboch zariadeniach

 1.  Záverečné ustanovenia

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok vydáva Škôlka Benjamín OZ, ako zriaďovateľ Súkromných materských škôl v Senci a v Pezinku   v zastúpení riaditeľky  materskej školy  Mgr. Denisa Kasana, Tulipánová 7, v Senci v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). 

 

Časť II.

Článok  1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

 

Do Súkromnej materskej školy Benjamín (ďalej len SMŠ) sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len „zákonný zástupca”), ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast podľa § 59 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v čase od 1. mája do 31. mája, alebo v priebehu školského roka, ak to dovoľuje kapacita zariadenia.

Podávanie žiadosti na nasledujúci školský rok, ale aj počas aktuálneho školského roka sa realizuje prostredníctvom žiadosti o prijatie, ktorá je na webovej stránke školy www.preschool.sk  alebo si ju vyzdvihne u riaditeľky materskej školy. Po jej vyplnení a potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa ju doručí osobne, poštou alebo elektronicky riaditeľke SMŠ.

 Oznam o zápise detí do SMŠ Benjamín na nový školský rok zverejní riaditeľka SMŠ najneskôr do 15. 04. príslušného kalendárneho roka na webovom sídle školy.

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. o neprijatí dieťaťa do SMŠ Benjamín dostane rodič do 30. 06. príslušného kalendárneho roka (v prípade prijímania dieťaťa v priebehu roka, do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti). U novoprijatých detí dohodne riaditeľka v spolupráci s učiteľkou a rodičmi potrebnú dĺžku adaptačného pobytu s prihliadnutím na individualitu dieťaťa.

 Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým postihnutím, predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve.

Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

Ak sa stane, že počas dochádzky dieťaťa do SMŠ Benjamín zistíme, že dieťa je dieťa so špeciálno-výchovnými potrebami a starostlivosť oň je na úkor ostatných detí v triede, po upozornení rodiča môže riaditeľka ukončiť dochádzku tohto  dieťaťa.

Ak rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami odmietne spolupracovať aj po písomnom upozornení, môže riaditeľka rozhodnúť o predčasnom ukončení  dochádzky tohto dieťaťa podľa § 5 odsek 13 písm. d) Zákona 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov.

 V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so  zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

V priebehu predprimárneho vzdelávania môže dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej materskej školy. O prestupe dieťaťa rozhoduje rozhodnutím o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľ materskej školy, do ktorej dieťa prestupuje.  Ak riaditeľ MŠ prijme dieťa prestupom, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí prestupom riaditeľovi MŠ, z ktorej dieťa prestupuje.

V priebehu predprimárneho vzdelávania sa umožňuje zanechanie vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie. Takýto záujem oznámi zákonná zástupca písomne riaditeľovi MŠ.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania. S účinnosťou od 01.09.2021 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta v danom roku.

 

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ

            Prijímajú sa deti od 3 - 6 rokov. V prípade voľnej kapacity je možné prijať aj 2 ročné deti. Prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s pokračujúcim povinným predprimárnym vzdelávaním.

 

 

 

 

Článok  2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami  SMŠ Benjamín.

 

Dieťa má právo na

 1. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,

 2. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

 3. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

 4. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

 5. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

 6. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

 7. právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

 8. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených § 25 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

Dieťa je povinné

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

 2. dodržiavať školský poriadok materskej školy,

 3. chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,

 4. pravidelne  sa  zúčastňovať  na výchove a vzdelávaní,

 5. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

 6. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov SMŠ Benjamín,

 7. rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

 2. oboznámiť sa so  Školským  programom  SMŠ Benjamín a Školským poriadkom SMŠ Benjamín,

 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

 5. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase učiteľky a následne  riaditeľky SMŠ Benjamín,

 6. vyjadrovať sa k  školskému vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

 1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

 2. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

 3. informovať SMŠ Benjamín o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

 4. s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa.

 5. prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

 6. ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa aj v trvaní viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní bez lekárskeho potvrdenia; počet dní určí ministerstvo školstva.   

 7. pravidelne uhrádzať mesačný poplatok na účet Škôlky Benjamín podľa Zmluvy o poskytnutí služieb v SMŠ Benjamín, ktorú má zákonný zástupca uzavretú so zriaďovateľom SMŠ

 8. zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, aj statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ.

 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

Materská škola je povinná

a) dbať na dodržiavanie zákonov, predpisov, plnenie Školského vzdelávacieho programu Benjamín, vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie

b) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré získala o deťoch resp. ich zákonných zástupcoch,

c) pravdivo a objektívne poskytovať informácie zákonným zástupcom o ich dieťati

d) poskytovať poradenstvo zákonným zástupcom na odbornej úrovni,

e) dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t. j., že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť)

f) zachovávať neutralitu, t.j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci MŠ počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu práv a povinností zákonných zástupcov k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu alebo inému, relevantnému úradu, ak si ho od MŠ vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú ani jednému zákonnému zástupcovi

g) rešpektovať rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu; MŠ pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované

h) v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov , ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, je vhodné poučiť rozvedených rodičov o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať

ch) riešiť situácie, ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť MŠ, riadenie MŠ a poškodzovať dobré meno MŠ na verejnosti.

 

             

Povinné predprimárne vzdelávanie

            V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 28a ods. 1 pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  

 

 

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Materská  škola je v  prevádzke v pracovných  dňoch  od 7.00  hod. do 17.00 hod.

Riaditeľka SMŠ Benjamín na Tulipánovej 7 v Senci je Mgr. Denisa Kasana (tel:0903263616)

Konzultačné hodiny podľa dohody so zákonnými zástupcami

Úradné dni  pre verejnosť: každá streda 

 

Stravovanie je zabezpečené formou výdajne stravy. Stravu v materských školách v Senci a v Pezinku zabezpečuje a dováža dodávateľ skutočne zdravej stravy Zdravé bruško s.r.o., Sedlárska 6, 811 01 Bratislava, konateľ: Mgr. Vladimír Kohút

Odhlasovanie stravy je možné  výhradne len cez našu webstránku  www.preschool.sk  Strava sa odhlasuje do 14:00 predchádzajúceho dňa. Raz odhlásenú stravu už nie je možné znova objednať. Taktiež nie je možné vyzdvihovanie stravy pre neprítomné dieťa.  

            V čase letných prázdnin je prevádzka SMŠ prerušená z hygienických dôvodov na mesiac, spravidla v auguste. V tomto období vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka zariadenia zákonným zástupcom pri nástupe dieťaťa prostredníctvom zmluvy.  Prevádzka Súkromnej materskej školy je ďalej prerušená počas štátnych sviatkov a v nasledovných obdobiach prázdnin podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a podľa Ročného kalendára na príslušný školský rok.  

            V čase ostatných školských prázdnin je SMĎ  v prevádzke s potrebným množstvom tried, podľa počtu detí v SMŠ Benjamín.

 

 

 1. Denný poriadok

            Usporiadanie denných činností pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede sú spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok   je  zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

 

 

 1. Preberanie detí

            Pri príchode dieťaťa do SMŠ Benjamín  je zákonný zástupca povinný odovzdať dieťa službukonajúcej učiteľke osobne, nenechať dieťa v šatni bez dozoru alebo posielať dieťa do SMŠ samotné. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po jeho odovzdanie učiteľke, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8.45 hod. a prevezme ho zvyčajne po 15.00 hod.  V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania  tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí. Rodič je povinný si dieťa prevziať do ukončenia prevádzky. Na prevzatie svojho dieťaťa z SMŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ráno, pred vstupom do triedy si každé dieťa dezinfikuje ruky, čím prispeje k zníženiu chorobnosti detí.

             

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní pre preberanie dieťaťa z MŠ musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

 

 1. Organizácia v šatni

            Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 7.00 do 9.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. Pred vstupom do šatne použijú textilné návleky na obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.

            Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková zamestnankyňa končiaca učiteľka MŠ.

Je vhodné priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie, na prezutie ortopedickú obuv.

 

 1. Organizácia v umyvárni

            Každé dieťa má  vlastný  uterák a hrebeň. Za pravidelnú výmenu uterákov a suchú podlahu zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa.

 

 1. Organizácia pri jedle

            Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá dodávateľ stravy. Zisťovanie počtu stravníkov v systéme odhlasovania vykonáva prevádzková pracovníčka. Pitný režim je zabezpečený počas celého dňa aj pobytu vonku tak, aby vyhovoval hygienickým normám (každé dieťa má  vlastnú označenú fľašu, ktoré sú dopĺňané nesýtenými vodami).

            Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje. Nenúti ich jesť. Deti 2-3 - ročné používajú pri jedle lyžičku, 4-5-ročné lyžičku a vidličku, postupne aj nôž. Deti 5-6-ročné používajú samostatne kompletný príbor.

            Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny,  zákonný zástupca túto skutočnosť oznámi riaditeľke SMŠ Benjamín a tá zabezpečí stravu u dodávateľa .

 

Časový harmonogram podávania jedla :

                       1. trieda                                      2. trieda – 1. zmena                 2. zmena        

Desiata:           9.30  –   10.00 hod.                   10.00 –  10.30 hod                   10.00 – 10.30

Obed:              11.30 – 12.00hod.                     12.30 – 13.00 hod.                   13.00 -  13.30

Olovrant:          14.45 – 15.15 hod.                    14.45 – 15.15 hod.                   15.00 – 15.30

 

Stravovanie je zabezpečené v jedálni materskej školy.

 

 1. Pobyt  detí  vonku

            Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí v rámci školského dvora alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú pohybové aktivity, kolobežkovanie, tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Učiteľka vykonáva priamy dozor pri šmýkačke, hojdačkách, preliezkach.

Ráno pred pobytom detí vonku prezrie zodpovedný pracovník školský dvor a pripraví potrebné náčinie zo skladu, ktoré po skončení prevádzky materskej školy zodpovedná pracovníčka odloží na určené miesto. Denne na záver prevádzky pani učiteľka končiaca prevádzku materskej školy odloží náradie z pieskoviska na určené miesto a  upraví pieskovisko.

V 1.,  triede pomáha podľa denného poriadku  pri obliekaní a vyzliekaní detí prevádzková pracovníčka podľa denného harmonogramu jej prác: pred pobytom vonku, pri návrate z pobytu vonku, pri ukladaní na spánok, pri vstávaní. 

 

 1. Odpočinok

            Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie,  ktoré neohrozí zdravie detí (mimo detí - v časti, kde sú umiestnené stoly). Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Realizuje sa v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5-6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, prosociálnym aktivitám.  Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch.

 

 

 1. Organizácia krúžkovej činnosti

            Krúžková činnosť v SMŠ  Benjamín sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje  na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Rozpis krúžkov, kurzov a príslušných lektorov je na webovej stránke SMŠ.       

                             

                                                                                                                                                                                       

 1. Organizácia ostatných aktivít

-  Predplavecký výcvik, kurz korčulovania a kurz lyžovania sa uskutočňuje n a základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

- Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.

 

 1. Úsporný režim chodu materskej školy

            Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých triedach. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie.  Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením voľna.

 

            

Článok 4

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Súkromná materská škola Benjamín je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

 1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

 2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.

 3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze  učiteľka, ktorej je dieťa zverené,  okamžite zabezpečí prvú  pomoc. Ak je nevyhnutné ísť na  lekárske ošetrenie, privolá rodiča. V prípade, že rodič nemôže prísť, na ošetrenie s dieťaťom ide učiteľka.  O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

 5. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v SMŠ Benjamín umiestnené len dieťa, ktoré:

a)  je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b)  ktoré neprejavuje  príznaky prenosného ochorenia,

c)  nemá nariadené karanténne opatrenie.

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá  zákonnému zástupcovi dieťaťa  všeobecný  lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým vstupom dieťaťa do SMŠ Benjamín.

 1. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

 2. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

 3. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

 

 1. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti SMŠ a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a)  na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

b)  na lyžiarsky výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

c)  pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

d)  v škole v prírode je najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca,

e)  na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 9 školského zákona.

 

 1. Prostredie SMŠ Benjamín je upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetmi ohrozujúcimi ich zdravie. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

 

 1.  Učiteľka v materskej škole nie je oprávnená podávať deťom lieky (kvapky proti kašľu, antibiotiká, prípadne lieky, ktorých nesprávne podanie by mohlo ohroziť život dieťaťa.

Vo výnimočných a odôvodnených život ohrozujúcich prípadoch  je možné podať liek.

Podmienky podávania:

- lieky sa budú podávať len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa

- potvrdenie a odporúčanie lekára

- súhlas riaditeľky školy po dohode s pedagogickými zamestnancami

- presne stanovenie podmienok za akých budú dieťaťu lieky podávané

- o podávaní liekov sa vyhotoví záznam aj v osobnom spise dieťaťa.

Zodpovednosť za prípadné dôsledky preberá v plnom rozsahu zákonný zástupca dieťaťa. K podávaniu lieku učiteľkou v materskej škole sa pristúpi až keď budú využité všetky možností, aby liek podával dieťaťu zákonný zástupca dieťaťa.

Podávanie probiotík, sirupov proti kašľu, liekov proti zápche, výživových doplnkov atď, pokiaľ nie sú podávané výslovne na základe pokynu lekára, pedagogický a iný zamestnanec v materskej škole podávať nesmie.

Článok 5

 Podmienky zaobchádzania s majetkom SMŠ Benjamín

 1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku SMŠ Benjamín sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do SMŠ Benjamín pre dieťa.

 2. Vchody do SMŠ Benjamín sú zaistené zámkami. Kľúče od jednotlivých pobočiek má riaditeľka materskej školy, učiteľky jednotlivých tried a prevádzkové pracovníčky, ktoré škôlky ráno odomykajú a večer zamykajú. V priebehu prevádzky MŠ za uzamknutie budovy zodpovedá určená prevádzková pracovníčka alebo iný, riaditeľkou poverený  zamestnanec.

 

 1. V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca SMŠ akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.

 2. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.

 3. Popoludní, po skončení prevádzky v triede, je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.

 4. Po ukončení prevádzky SMŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené, uzamykateľné miesto.

 5. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

 6. Osobné veci si zamestnanci SMŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

 7. Po ukončení prevádzky SMŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne končiaca  pracovníčka.

 

Článok 6

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA DETÍ

 1.       Ak Dieťa v priebehu dňa javí znaky ochorenia, službukonajúca učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od    ostatných detí a okamžite kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa.

 2.        Službukonajúca učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa od zákonného zástupcu ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do SMŠ.

 3.        Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne vylúčiť dieťa z návštevy SMŠ Benjamín na dobu 2 (dvoch) pracovných dní v prípade, ak:

3.1.      Dieťa porušuje Prevádzkový poriadok alebo Školský poriadok, alebo

              3.2.       Dieťa sa správa násilne voči iným deťom, šikanuje ich, alebo odmieta rešpektovať pokyny službukonajúcej učiteľky, alebo dieťa v materskej škole ohrozuje alebo narúša výchovno-vzdelávací proces MŠ.

Vylúčenie podľa bodu 3. je možné aj opakovane. Po dobu vylúčenia podľa bodu 3.  nemá zákonný zástupca právo žiadať Školné z dôvodu neprítomnosti dieťaťa.

 

Článok 7

Deti chodia do SMŠ Benjamín oblečené tak, aby svojim oblečením nevyvolávali negatívne  emócie, či pohoršenie.  Na oblečení detí sa nesmie objavovať nápis s nadávkou, zobrazenie násilia, smrti, príslušnosť k extrémistickej skupine atď.

 

Časť III.

Záverečné ustanovenia

1/ Školský poriadok Súkromnej materskej školy Benjamín  je spracovaný v súlade so:

 •  Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákonom č. 304/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2077  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • vyhláškou MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole,

 • Zákonníka práce 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,

 • Dohovoru o právach dieťaťa,

 • Deklarácie práv dieťaťa.

2/ Triedny učiteľ zodpovedá za to, aby rodič dieťaťa, ktorý navštevuje príslušnú triedu, bol preukázateľne oboznámený so školským poriadkom a aby Školský poriadok bol zverejnený na webovom sídle školy.

3/ Zmeny a doplnky Školského poriadku schvaľuje  riaditeľka  MŠ po prerokovaní v pedagogickej rade.

4/   Školský poriadok Súkromnej materskej  školy Benjamín  nadobúda platnosť 1. 9. 2023 a ruší Školský poriadok platný od 4. 9. 2017.                 

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Benjamín  na Tulipánovej 7 v Senci  Mgr. Denisa Kasana

                                                                                 

Tento formulár si prosím vytlačte, svojim podpisom potvrďte a odovzdajte svojej triednej učiteľke pri nástupe do SMŠ Benjamín. Vaše potvrdenie a podpis budú uchovávané v evidencii počas dochádzky Vášho dieťaťa v Súkromnej materskej škole Benjamín alebo do aktualizácie Školského poriadku SMŠ Benjamín.

 

 

Oboznámil som sa s obsahom Školského poriadku Súkromnej materskej školy Benjamín a svojim podpisom vyjadrujem súhlas s jeho obsahom.

 

 

 

............................................................................................................................................

            dátum                         meno a podpis zákonného  zástupcu

 

 

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) s podaním lieku dieťaťu v prípade život ohrozujúcej situácie

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa...................................................................................................................

Dátum narodenia dieťaťa....................................................................................................................

Názov lieku a dôvod podania..............................................................................................................

............................................................................................................................................................

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s podaním lieku v prípade núdze a potvrdzujem, že som bol informovaný  a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu.

 

..............................................................................................................................................

dátum                                                                         podpis zákonného zástupcu

bottom of page